Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Trần Văn Tuấn
SN: 1945
Hoàng Tây, Kim Bảng
H.S:01/11/1968
Họ tên liệt sĩ: Trần Văn Tuấn
Năm sinh: 1945
Năm hy sinh: 01/11/1968
Nguyên quán: Hoàng Tây, Kim Bảng
Tỉnh: Hà Nam
Phân Khu: Khu II  -  Khu mộ: hna  -  Lô mộ: 2
Hàng mộ: g  -  Số mộ: 30 [Xem bản đồ]
Thông tin khác
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:31)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:30)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:30)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:29)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:29)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:29)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:28)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:36)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:28)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:27)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:27)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:26)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:26)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:25)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)
tGhYxqFm(12/10/2023 12:25)
wrBEIRqX(30/09/2023 09:35)